Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau,
Thuỷ chung như nhất, sang giàu mặc ai.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)