Tay anh nắm con dao sắc,
Cắt chín lát gừng bỏ vô thang thuốc sắc lại bảy phân.
Tay mặt anh bưng chén thuốc, tay trái anh khoát màn,
Cúc Hoa ơi, em uống chén thuốc này cho nạn khỏi tai qua.
Kẻo con mồ côi mẹ, lấy ai cá vẽ cơm và mà nuôi con.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004