Tay anh cầm cần câu trúc, sợi nhợ thau,
Anh câu con cá biển, chớ cá bèo anh không câu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004