Tai nghe trống điểm trên lầu,
Nửa thương phần vợ, nửa rầu phần con.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004