Ta lên Hà Nội tìm mình,
Trầu cau tiếp đãi thân tình biết bao.
Chân đi miệng lại khấn cầu,
Lạy giời phù hộ gặp nhau phen này.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002