Ta cầm bán nguyệt xênh xang,
Trăm cây ngàn cỏ lai hàng tận tay.
Giang sơn một gánh chất đầy,
Đường Ngu thảo mộc tới ngay đến nhà.


Tập Hải Dương địa chí tương truyền là của Nguyễn Thị Dung người làng An Điềm, huyện Cẩm Giàng, sau lấy chúa Trịnh, mười năm không sinh con, có chép mấy câu ở trên. Song, lại có thuyết nói câu ca dao này của bà Lê hoàng hậu vợ vua Lý Thánh Tông, người làng Thổ Lỗi, huyện Văn Giang, lúc hàn vi đi cắt cỏ gặp vua đón về, gọi là Ỷ Lan phu nhân. Lại có người bảo câu ấy của bà chúa Xuân Tảo phủ Hoài Đức, hay là bà chúa Mía ở Sơn Tây.

Khảo dị:
Tay cầm bán nguyệt xênh xang,
Một thăm thức cỏ lai hàng tay ta.
Tay cầm bán nguyệt xênh xang,
Trăm ngàn cây cỏ lai hàng là tôi.
Nguồn:
1. Trường Đức Quả, “Bài dẫn trong sách Quốc văn tùng ký của Nguyễn Văn San”, Thông báo Hán Nôm, 2009
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002