Từ rày buộc chỉ cổ tay
Chim đậu thì bắn, chim bay thì đừng


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)