Từ ngày thiếp bén duyên chàng
Dạ như con cá trích mắc vào lưới xưa


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004