Từ khi bước cẳng xuống thoàn,
Bao nhiêu sóng dợn thương chàng bấy nhiêu.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975