Tới đây phân rẽ đôi đàng,
Của anh anh gánh, của nàng nàng bưng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)