Tới đây chiếu trải trầu mời,
Cần chi mà đứng giữa trời sương sa.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975