Tốt số lấy được chồng chung,
Lương vua khỏi đóng, áo chồng khỏi may.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969