Tối thì đẹp tựa tiên sa,
Ngày nom rũ rượi như gà phải mưa.
Báu gì hương chạ hoa thừa,
Chẳng thà chẵn lẻ Hai Cua cho rồi.


Bài ca dao này nói về cô đầu và tệ nạn xã hội ở phố Khâm Thiên (Hà Nội) thời Pháp thuộc.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002