Tối tối chị giữ mất buồng,
Chị cho manh chiếu nằm suông nhà ngoài.
Sáng sáng chị gọi: Ơi Hai!
Mau mau trở dậy thái khoai đâm bèo.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969