Tối qua cửa phượng loan phòng,
Một mình vò võ, trăng tàn, sao khuya.
Tôi xin kết ngãi đi về,
Nên chăng người nói, chớ hề ngó ngang.
Tôi xin kết ngãi lan vàng,
Bõ công vàng sắt, bõ lòng chắt chiu,
Bõ công vàng đá nâng niu đêm ngày.
Đương còn ngọc đúc doi doi,
Má tô phấn điểm sóng bày trên ngai.
Anh bước chân ra cá nhảy nhạn sa,
Chim bay về, nhan sắc anh đáng lạng vàng,
Miệng tiếng anh cười nở cánh hoa sen.
Tôi xin kết ngãi Châu Trần,
Kìa như con nhện mấy lần chăng tơ.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004