Tỏ trăng mười bốn được tằm,
Tỏ trăng hôm rằm thì được lúa chiêm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)