Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)