Tằm chăn ba lứa thuận hoà,
Tiền dư, thóc tích giữa nhà cao sang.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)