Tằm ơi tằm cứ ngủ say,
Tan nhà, lấy lá thưng dầy ta che.
Ta làm nhà mới tằm nghe,
Buồng tằm có cả mành tre, láng sàn.
Thiếu dâu ta xuống Quảng An,
Ta về Tứ Tổng, ta sang Bắc Cầu.
Ngủ rồi tằm dậy ăn dâu,
Vương đầy bụng kén, khắc sâu căm thù.


Bài ca dao này phản ánh phong trào thi đua chống Mỹ của huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002