Tậu voi chung với đức ông,
Vừa phải đánh cồng, vừa phải hót phân.


Đức ông là tiếng nôm tôn xưng các ông hoàng (tức là anh em bà con nhà vua) thời xưa, hoặc là bà con thân thích với nhà vua, thế lực dĩ nhiên là to tát lắm, nhân dân ai cũng kính sợ. Tậu voi chung với đức ông thì được tiếng là giao thiệp đi lại với người quyền quý, nhưng chẳng được lợi lộc gì, chỉ bị thiệt thòi, vì bao giờ chả phải nhường đức ông phần hơn, mình chịu phần lép. Câu này đại ý khuyên người ta về việc giao thiệp cần phải suy tính lợi hại thiết thực không nên chuộng cái danh giá hão.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)