Tập tầm vông, tay không tay có,
Tập tầm vó, tay có tay không.
Tay nào không? Tay nào có?
Tay nào có? Tay nào không?...


Đây là một bài đồng dao phổ biến nhại theo âm trống tầm vông / tâm vinh (gọi theo Nghệ An) tức trống cơm. Cách chơi: Hai người ngồi đối diện nhau, một người giấu một vật trong lòng bàn tay và vừa hát vừa múa vòng tay, kết thúc câu hát thì dừng lại và người kia đoán vật được giấu trong tay nào.

Khảo dị:
Tập tầm vông, tay không tay có,
Tập tầm vó, tay có tay không.
Mời các bạn đoán sao cho trúng,
Tập tầm vó đố tay
nào có, tay nào không.
Có có, không không
.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]