Tầu cười, Tây bước, Nhật lo,
Việt Nam độc lập chết co đầy đường.


Bài ca dao này nói về sự kiện giành được độc lập và nạn chết đói năm Ất Dậu 1945.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002