Tấm gương vằng vặc chẳng mòn,
Bao nhiêu tinh đẩu là con cái nhà.


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005