Tản Viên núi ấy kiêu thay,
Tầng trên tầng dưới thắt ngay cỏ bồng.
Hoạ núi tôi lại hoạ sông,
Vì chàng em phải long đong thế này.
Hoạ nhà quan sở lầu tây,
Em sang Hà Nội hoạ ngay Cột Cờ.
Hoạ nhà máy Nước, máy Tơ,
Xin chàng hãy cứ đợi chờ chàng ơi.
Vườn Bách Thú em đã hoạ rồi,
Em xuống dưới biển, hoạ đôi cá vàng.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002