Tạnh trời mây kéo về non,
Hẹn cùng cây cỏ chớ còn mong mưa.


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005