Tưởng rằng trong đạo mẹ cha,
Con trai, con gái cũng là một thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]