Tưởng rằng trong đạo mẹ cha,
Con trai, con gái cũng là một thương.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)