Tưởng rằng trọn thuỷ, chọn chung,
Không hay như pháo nổ đùng ngang lưng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)