Tưởng rằng khăn trắng có tang,
Ai ngờ khăn trắng ra đàng ve trai.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969