Tưởng rằng cây cả bóng cao,
Em ghé mình vào trú nắng, trú mưa.
Ai ngờ cây cả lá thưa,
Ngày nắng rát mặt, ngày mưa ướt đầu.


Khảo dị:
Ngỡ rằng cây cả bóng cao,
Thiếp lăn mình vào ẩn nắng che mưa.
Ai ngờ cây cả lá thưa,
Ẩn nắng nắng hắt, ẩn mưa mưa vào.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006