Tùng tùng đánh trống quân sang,
Chợ Già trước mặt, quán Nam bên đàng.
Qua Chiêng thì rẽ sang Giàng,
Qua quán Đông Thổ vào làng Đình Hương.
Anh đi theo chúa Tây Sơn,
Em về cày cuốc mà thương mẹ già.


Chợ Già, quán Nam, Chiêng là các địa danh thuộc huyện Hoằng Hoá. Giàng, Đông Thổ, Đình Hương thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)