Bóng nguyệt từ phen khuất đoá mây,
Lòng chung sao nặng một riêng đây.
Thành sầu muôn dặm chồng xây ngất,
Bể thảm ba thu chất chứa đầy.
Nửa gối mơ màng tin điệp rủ,
Năm canh mong mỏi sứ hồng bay.
Xôn xao điện quế khi sum họp,
Có thấu tình kia nỗi đắng cay.


Sau khi Bạch Viên được thượng đế cho xuống trần, hai vợ chồng lại gặp nhau.