Tôm càng lột vỏ để đuôi,
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già.


Khảo dị:
Tôm rằn lột vỏ bỏ đuôi,
Gạo như An Cựu mà nuôi mẹ già.
Mẹ già là mẹ già anh,
Em vô bảo dưỡng cá canh cho thường.
Mẹ già như chuối bà hương,
Như xôi nếp một, như đường mía lau
.

Gạo như An Cựu: Có nơi ghi “Gạo de An Cựu”, một thứ gạo thơm ngon xưa được dâng lên vua, được gọi là gạo tiến, chuyên trồng ở cánh đồng An Cựu, phía nam của Huế.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004