Tôi đây là người đi chơi,
Chơi chốn lịch sự, chơi nơi hữu tình.
Mới đi chơi ở Bắc Ninh,
Chạy tàu Hà Nội sự tình xem sao.
Đồn vui tôi bước chân vào,
Chơi hội kỳ thú chơi đôi ba ngày.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002