Tóc ngắn thì tóc lại dài,
Ba tuồng rỗ mặt, đá mài không trơn.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969