Tình nhân ơi hỡi tình nhân!
Lại đây ta kể mưa xuân, nắng hè.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975