Tình anh như nước dâng cao,
Tình em như dải lụa đào tẩm hương.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)