Khen thay thần tướng thực uy linh,
Khiến đất Đằng Châu hưởng thái bình.
Khá bắt gió mưa dừng bước lại,
Nửa trời tuôn nước, nửa trời xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.