Tàu Nam Vang chạy ngang cồn cát,
Xuồng câu tôm hớt sát mé nga,
Anh thấy em có một mẹ già,
Muốn vô hoạn dưỡng biết mà đặng không?


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975