Minh quân lương tướng tao phùng dị,
Tài tử giai nhân tế ngộ nan.

Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên,
Song nhất kiến tình duyên như đã.
Thơ rằng:
Tì bà hữu hạnh phùng Tư mã,
Quân tử đa tình ý khả lân.

Vậy mấy người tài tử giai nhân,
Dây chỉ bỗng dần dần xe lại;
Dẫu ngàn dặm băng sơn quế hải,
Đã tình duyên xa lại nên gần.
Hoa đào vừa gặp chúa xuân,
Châu Trần này có Châu Trần nào hơn;
Anh hùng tuỳ tại hữu giang sơn.


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928