Sinh không, tử lại hoàn không,
Khó ta, ta chịu đừng mong giàu người.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970