Sang chơi thì cứ mà sang,
Đừng bắt dọn đàng mà nhọc lòng dân.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)