Sự đời nước mắt soi gương,
Càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)