Sợ đó không ưng,
Đó ưng đây anh mừng biết mấy,
Hễ anh thương rồi cha mẹ thấy cũng thương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975