Sớm mai anh ngủ dậy,
Anh súc miệng, anh rửa mặt,
Anh xách cái rựa quéo,
Anh lên hòn núi quẹo,
Anh đốn cây củi còng queo.
Anh than với em, cha anh khó mẹ anh nghèo,
Đôi đũa tre yếu ớt, không dám quèo con mắm nhum.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004