Sớm mưa, trưa nắng, chiều nồm,
Trời còn luân chuyển huống mồm thế gian.


Nguồn: Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970