Sống ở dương gian không bắt được tay chàng,
Thác xuống âm phủ em giở nắp hàng cho anh vô.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)