Số thầy là số lôi thôi,
Quanh năm chỉ những chùi nồi cả năm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970