Số giàu tay trắng cũng giàu,
Số nghèo chín đụn, mười trâu cũng nghèo.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970