Số giàu đem đến dửng dưng,
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970