Sầu ai mặt nọ không vui,
Hay là sầu duyên nợ, nói tui sầu giùm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975